• 1
    1
  • 2
    2
  • 3
    3

जिल्ला वन कार्यालयमा स्वागतम !!!

वन विभागको संगठनात्मक संरचना भित्र २०४२ सालमा यस कार्यालयको स्थापना भएको थियो यस कार्यालयको भवन म.थि.न.पा वडा नं. १५, सानोठिमीमा रहेकोछ ।
नेपाल सरकारको नीति, वन विभाग मार्फत तोकिएको प्राथमिकता क्षेत्र र जिल्लाको वन व्यवस्थापनको वास्तविक आवश्यकता समेतको आधारमा जिल्ला वन कार्यालयले सामुदायिक वन विकास, राष्ट्रिय वन विकास र जडिबुटी विकास कार्यक्रमहरु संचालन गदै आएको छ ।

जिल्ला वन कार्यालय, भक्तपुरको कार्य क्षेत्र भित्र ६ वटा नगरपालीका रही गा.वि.स. विहीन जिल्लाको रुपमा रहेको छ । सहरीकरणको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको यस जिल्लाको वन, वनस्पति, वन्यजन्तु र जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने कार्य चुनौतिपूर्ण रहेको छ ।